HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP QUA EMAIL

Bước 1: Chọn “Lấy lại mật khẩu đăng nhập qua Email”
Bước 1: Chọn “Lấy lại mật khẩu đăng nhập qua Email”
Bước 2: Nhập tên đăng nhập để lấy email đã liên kết trước đó
Bước 2: Nhập tên đăng nhập để lấy email đã liên kết trước đó
Bước 3: Vào Email lấy mã 6 số
Bước 3: Vào Email lấy mã 6 số
Bước 4: Nhập mã xác nhận 6 số đã lấy trong Email
Bước 4: Nhập mã xác nhận 6 số đã lấy trong Email
Bước 5: Nhấn "Xác nhận"
Bước 5: Nhấn "Xác nhận"
Bước 6: Lấy mật khẩu đăng nhập vào thay đổi
Bước 6: Lấy mật khẩu đăng nhập vào thay đổi